Uudenmaan liitolle

 

Palaute Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

 

 

Kaavassa on merkitty runsaasti alueita merkinnällä ”alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja”. Näitä merkintöjä tulisi kaavassa vähentää. Jos ja kun näiltä alueilta haetaan maa-ainesten ottolupia ja ne tulevat käsittelyyn, tullaan tällaista merkintää vaihemaakuntakaavassa pitämään ottoa puoltavana seikkana. Melko varmasti nämä alueet siten louhitaan tyhjiksi kiviaineksesta.

 

Luonnosvaiheessa nämä alueet oli kaavaan merkitty Hyvinkäällä laajemmiksi kuin nähtävänä olevassa ehdotuksessa. Tämä koskee Kytäjän aluetta, Koskelankulman aluetta Hanko-Mäntsälä-tien eteläpuolella sekä Hyvinkään ja Mäntsälän rajaseutua Kaukasin taajaman itäpuolella. On hyvä, että alueita on pienennetty, mutta parempi olisi poistaa merkinnät kokonaan niiltä alueilta, joilla ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Näillä tarkoitan Koskelankulman aluetta (Koivulanmäki ja Katajasaari) sekä Mäntsälän länsiosaan jätettyä aluetta. Jos nämä alueet joskus saavat ottoluvat, on hyvin luultavaa, että ottoalueita tulevaisuudessa laajennetaan myös niille alueille, jotka vielä luonnosvaiheessa olivat mukana.

 

Toisaalta pienennettyjen alueiden tilalle on lisätty muun muassa Vihdin kirkonkylän pohjoispuolelle kolme aluetta, jotka eivät olleet mukana vielä luonnosvaiheessa. Näiden alueiden etäisyys Vihdin kirkonkylään on lyhimmillään vain 2-3 kilometriä, joten kirkonkylän asukkaille kiviainesten otosta aiheutuva häiriö on ilmeinen.

 

Kaava ei myöskään estä kiviainesten ottoa niiltä alueilta, joita ei ole merkitty kiviainesvarantoja sisältäviksi, joten tämänkin takia merkittäviä kiviainesvarantoja sisältäviä alueita pitää merkitä kaavaan hyvin varovasti.

 

Kiviainesten ottoa ei tule myöskään sallia lainkaan pohjaveden pinnan alapuolelta ilmeisen pohjaveden pilaantumisriskin takia.

 

Kaavan selvityksissä (Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuvat) on laskettu pääkaupunkiseudun kiviaineskuljetusten päästöjä. Selvityksen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun kiviaineskuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat nykyään alle 30 000 tonnia vuodessa. Vertailun vuoksi voi mainita, että koko Suomen hiilidioksidin kokonaispäästöt olivat vuonna 2006 noin 68 miljoonaa tonnia. Vaikka pääkaupunkiseudun kiviaineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka pitenisi kaksinkertaiseksi, olisivat päästöt edelleen alle 0,1 prosenttia Suomen päästöistä. Päästöjen lisäys olisi niin pieni, että sillä ei voi mitenkään perustella kiviainesten ottamista mahdollisimman läheltä pääkaupunkiseutua. Uudenmaan Suomen mittakaavassa suhteellisen tiheän asutuksen takia olisi tärkeää, että kiviainesten otto tapahtuisi harvempaan asutetuilta seuduilta kauempana asutuksesta.

 

Kiviainesten oton minimoimiseksi olisi myös tärkeää, että esimerkiksi uusien maanteiden rakentamista vähennetään. Tähän Uudenmaan liitto voi vaikuttaa kaava- ja liikenneratkaisuilla.

 

Hyvinkäällä sijaitseva Kurkisuo tulisi myös liittää viereiseen metsätalousvaltaiseen MLY -alueeseen, jotta suosta ei nostettaisi turvetta. Vielä parempi ratkaisu olisi suojella Kurkisuo erikseen.

 

 

Hyvinkäällä 14.2.2008

Olli Savela