Helsingin hallinto-oikeudelle

 

Kunnallisvalitus Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.4.2014 §30 Kavettoman rantakaava

 

 

Allekirjoittanut valittaa Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.4.2014 §30 koskien Kavettoman ranta-asemakaavaa. Päätös on kumottava, koska se on syntynyt väärässä järjestyksessä.

 

Valtuutetuille jaettiin etukäteen paperilla kokouksen esityslista, jossa kyseisen asian kohdalla oli liitteenä oleva esittelyteksti ja päätösesitys (liite 1). Sen lisäksi valtuutetuille oli jaettu paperilla aluetta koskeva luontoselvitys, joka oli otsikoitu ”HYVINKÄÄ, KYTÄJÄ Pojanjärvi – Kaveton ranta-asemakaava Luonto-, ympäristö- ja linnustoselvitysten koosteraportti 2008-2011”.

 

Kuten esityslistasta ilmenee, valtuutettujen oli määrä hyväksyä aluetta koskeva ranta-asemakaava. Kumpikaan edellä mainituista papereista ei sisältänyt itse asemakaavaa, mitä ei missään vaiheessa jaettu valtuutetuille.

 

Hyvinkäällä on ollut tapana, että valtuustoryhmien puheenjohtajille jaetaan paperilla asemakaavaehdotukset A3-koossa tai tarvittaessa isommassakin koossa. Kaikille valtuutetuille on aiemmin jaettu asemakaavaehdotus selostuksineen pienennettynä A4-koossa. Nyt tässä tapauksessa ja maaliskuussa Pojanjärven kaavan tapauksessa näin ei kuitenkaan menetelty.

 

Pidän täysin kohtuuttomana sitä, että valtuutetut joutuvat päättämään asemakaavasta ilman, että heille on jaettu papereita, joita päätöksenteko edellyttää.

 

Kaavaehdotus oli kyllä nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sähköisessä muodossa valtuuston kokouksen esityslistan liitteenä. Hyvinkäällä ei ole kuitenkaan päätetty, että valtuuston kokouksissa siirryttäisiin asioiden sähköiseen käsittelyyn eikä esityslistalla myöskään ollut mainintaa, että kaavaehdotus on kaupungin verkkosivuilla. Kyseinen asemakaavaehdotus on tämän valituksen liitteinä 2 ja 3. Se toimitettiin allekirjoittaneelle tämän valituksen tekoa varten 8.5.2014.

 

 

Hyvinkäällä 14.5.2014

Olli Savela

yliaktuaari Hyvinkään kaupungista

Saukonkatu 18B, 05460 Hyvinkää

ollisavela@ollisavela.fi

 

 

 

 

 

Vastaselitys Hyvinkään kaupunginhallituksen lausuntoon 30.6.2014

 

Viite: 02956/14/4104

 

 

Helsingin hallinto-oikeudelle

 

 

Hyvinkään kaupunginhallituksen lausunnossa kiinnitetään paljon huomiota siihen, että valtuutetuilla on tilaisuus tutustua esityslistan liitteisiin kaupungin internet-sivuilla. Sitä en ole kiistänyt eikä valitukseni koskenut internetissä jaettavaa tietoa vaan valtuutetuille paperilla jaettua materiaalia, koska Hyvinkään valtuustossa asioiden käsittely perustuu siihen.

 

Merkitystä ei ole myöskään sillä, kuinka paljon aikaisemmin kokousmateriaali toimitetaan valtuutetuille tai että heillä on mahdollisuus pyytää lisätietoja. Merkitystä ei ole myöskään sillä, että koko materiaali oli jaettu valtuustoryhmien puheenjohtajille.

 

Oleellista on, että itse asemakaavaehdotusta ei jaettu valtuutetuille, vaikka heidän tehtävänsä on hyväksyä kaava. Pelkkä selostus kaavasta ei ole riittävä materiaali, koska siitä puuttuu kaikkein oleellisin asia eli asemakaavakartta. Kaavan hyväksymisen kannalta kartta on kaikkein oleellisin asia eikä sitä voi sanallisella selostuksella korvata mitenkään, koska vain kartta ilmaisee täsmällisesti, mitä alueita kaavamääräykset koskevat. Aiemmin Hyvinkäällä on noudatettu käytäntöä, missä A4-kokoinen kopio asemakaavakartasta on jaettu kaikille valtuutetuille.

 

Lopuksi haluan huomauttaa, että toisessa vireillä olevassa kaavavalituksessa, joka koskee Pojanjärven asemakaavaa, Hyvinkään kaupunginhallituksen vastine 26.5.2014 on virheellinen ja totuuden vastainen siltä osin, mitä tulee valtuutetuille jaettuun materiaaliin. Valtuutetuille ei jaettu etukäteen kaavaehdotuksesta jätettyjä lausuntoja ja muistutuksia päinvastoin kuin lausunnossa väitetään. 

 

 

Hyvinkäällä 29.7.2014

Olli Savela

Yliaktuaari Hyvinkään kaupungista