Hyvinkään kaupunginhallitukselle

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksistä 19.6.2017 § 207 ja 208.Kaupunginhallitus on yllä mainituilla päätöksillä valinnut kehittämisjaoston ja henkilöstöjaoston. Kehittämisjaostoon on valittu 4 miestä ja 1 nainen. Henkilöstöjaostoon on valittu 3 naista ja 1 mies. Nämä valinnat eivät vastaa naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain vaatimuksia. Tässä tapauksessa ei ole myöskään esitetty eikä ole olemassa erityisiä syitä, miksi lain vaatimuksesta voisi poiketa.

Vaadin kaupunginhallitusta muuttamaan jaostojen kokoonpanoa siten, että tasa-arvolain vaatimus täyttyy.

Alla ote Kuntaliiton yleiskirjeestä 24.4.2017:

Tasa-arvolain soveltaminen

Kunnalliset toimielimet

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä toimikunnat.

Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja toimikunnassa.”Hyvinkäällä 29.6.2017

Olli Savela, Hyvinkää, Saukonkatu 18B 05460 Hyvinkää, 040-5375049, ollisavela@ollisavela.fi