Helsingin hallinto-oikeudelle

 

Kunnallisvalitus Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksestä 25.4.2016,

§ 28 Sveitsin-Härkävehmaan aluetta koskeva yhteistoimintasopimus sekä siihen liittyvät esisopimukset

Me allekirjoittaneet vaadimme Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksen 25.4.2016 § 28 ”Sveitsin-Härkävehmaan aluetta koskeva yhteistoimintasopimus sekä siihen liittyvät esisopimukset.”

Kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Katsomme, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muutoinkin lainvastainen.

 

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ensinnäkin, koska valtuutetut eivät ole saaneet kaikkia päätöksentekoa varten tarvitsemiaan tietoja. Kuntalain 43 §:n mukaan ”Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Kuten pöytäkirjasta käy ilmi, muun muassa seuraavia asioita tai asiakirjoja ei ole kaupunginvaltuustolle esitetty:

1) Finex Capitalin ja CapManin tekemä sitova ehdollinen esisopimus osakekannan ostamisesta.

2) Finex Capitalin ja Primehotels Oy:n tekemä aiesopimus hotellin operoinnista.

3) Primehotels Oy:n vakavaraisuus ja mahdollisuus sitoutua 10 vuodeksi hotellitoimintaan.

4) Kaupungin riskiselvitys hankkeesta.

5) Finex Capitalin luottoluokitus.

Kyseiset asiat ja asiakirjat ovat päätöksenteon ja siihen sisältyvien riskien kannalta oleellisia ottaen huomioon asian laajuus ja merkitys.

Toiseksi päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska päätöksen perusteluissa on esitetty harhaanjohtavaa tietoa. Arvioitaessa sopimuksen taloudellisia vaikutuksia on tulopuolelle laskettu rakennusoikeuden myynnistä Sveitsin alueella saatava tulo 10 vuoden aikana. Tämä antaa väärän kuvan sopimuksen taloudellisista vaikutuksista, koska kyseinen rakennusoikeuden myyntitulo ei ole mitään ylimääräistä tuloa kaupungille vaan Finexille myytävä 40 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeus on pois kaupungin muusta kerrostalotonttien myynnistä. Ei ole mitään näyttöä siitä, että sopimuksella myönnettävä rakennusoikeus lisäisi kaupungin tuloja rakennusoikeuden myynnistä siitä, mitä se ilman sopimusta olisi. Tonttien myynti on aina ollut markkinatilanteen mukainen.

 

Päätöstä voidaan muutoinkin pitää lainvastaisena. Se suosii yksipuolisesti yhtä rakennuttajaa (Finex Capital) ja yhtä hotellioperaattoria (Primehotels) muiden toimijoiden kustannuksella ja sotii siten yhdenvertaisuutta, viranomaisen puolueettomuutta ja tasapuolisuutta sekä vapaan ja terveen kilpailun periaatetta vastaan.

 

Tämä käy ilmi muun muassa yhteistoimintasopimuksen osakekauppaa koskevasta liitteestä 6. Kyseisellä Hyvinkään kaupungin ja Finex Capital Oy:n välisellä sopimuksella Hyvinkään kaupunki tukee yksipuolisesti Finex Capitalia lainaamalla sille kolmeksi vuodeksi 2 miljoonaa euroa. Tämä laina toteutetaan Hyvinkään kaupungin ja Finex Capitalin välisellä osto- ja jälleenmyyntisopimuksella, jossa kaupunki ostaa hotellikiinteistöstä muodostettavan ns. kohdeosakeyhtiön, jolle siirretään hotellin tontista 106-8-774-2 määräala kooltaan 9 700 m2. Tämä käy ilmi osakekaupan esisopimuksesta ja erityisesti sen kohdasta 3 ”Kaupan kohde”.

Esisopimuksessa Hyvinkään kaupunki sitoutuu laatimaan Sveitsin-Härkävehmaan alueelle uuden asemakaavan. Tämä tapahtuu Hyvinkään kaupungin omistaessa hotellitontista erotetun 9 700 m2 määräalan ja koskee myös tätä määräalaa. Tämän jälkeen kaupunki myy osakkeet takaisin Finex Capitalille kahdella miljoonalla eurolla lisättynä varainsiirtoverolla, muilla pakollisilla maksuilla ja koroilla eli kyseessä on käytännössä laina.

Hotellikiinteistön voimassa oleva rakennusoikeus on 18 000 kerrosneliömetriä. Sopimus edellyttää, että hotellille jäävän tontinosan rakennusoikeus on vähintään tällä tontinosalla toteutunut rakennusoikeus (kiinteistörekisteritietojen mukaan 14 545 neliötä) lisättynä 1 000 – 1 300 neliöllä ilman korvausta rakennusoikeuden lisäyksestä. Lisäksi erotettavalle tontinosalle kuuluu laskennallinen 5 820 neliön rakennusoikeus. Yhteensä uusi rakennusoikeus olisi siten 21 365 – 21 665 neliötä eli rakennusoikeuden lisäys olisi 3 365 – 3 665 neliötä. Sen arvo sopimuksessa käytetyillä hinnoilla (250 euroa / kerrosneliö) on 841 250 – 916 250 euroa. Tässä kiinteistöjen omistajat asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan. Hyvinkäällä on muutoin peritty kiinteistöjen omistajilta korvausta maankäyttösopimuksilla, jos rakennusoikeutta on lisätty.

Jos kaavassa myönnetään vielä enemmän rakennusoikeutta jommallekummalle tontinosalle, on Finex Capitalin yksipuolisesti kaupungilta saama tuki vielä tätäkin suurempi.

 

Kaupungin tukitoimet koskevat myös hotellioperaattoria. Ensinnäkin kaupungin tuki Finex Capitalille tukee välillisesti hotellioperaattoria, koska Finex Capitalin saama tuki mahdollistaa hotellin vuokran alentamisen siitä, mitä se muutoin olisi. Tämä myönnetään myös epäsuorasti esityksen perusteluissa, joissa todetaan, että ”On luonnollista, että hotellitoimintaan sijoittaminen vaati tuekseen muuta toimintaa, tässä tapauksessa asuntorakentamista.” Ylipäänsä hotellitoimintaan sijoittamisen ja asuntorakentamisen kytkeminen toisiinsa on sopimatonta.

Toiseksi kaupunki tukee hotellia monin tavoin. Kaupunki saneeraa ja laajentaa viereisen uimahallin kylpyläksi omalla kustannuksellaan (kustannusarvio 8 miljoonaa euroa) ja maksaa 49 prosenttia hotellin ja kylpylän välisen yhdyskäytävän rakennuskuluista. Kaupunki sitoutuu myös tekemään 100 000 euron vuotuisen lisäpanostuksen vuosina 2017 - 2021 (yhteensä 500 000 euroa) erityisesti kaupungissa tarjottavien matkailu-, kokous-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen markkinointiin, mikä käytännössä tarkoittaa nimenomaan kyseisen hotellin ja sen yhteydessä olevien palvelujen tukemista. Kaupunki järjestää myös kustannuksellaan vähintään kolmen vuoden ajan säännölliset bussiyhteydet kaupungin keskustasta hotellille, kustannusarvio on 135 000 euroa.

Hallintolain 6 §:n mukaan ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.”

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Lain 5 §:n mukaan ”Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.”

Lain 11 §:n mukaan ”Erilainen kohtelu on kuitenkin oikeutettua …, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, kun kyse on:

1) julkisen vallan käytöstä tai julkisen hallintotehtävän hoidosta;

2) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta”.

Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklassa taas todetaan, että ”Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.”

 

Tässä valtiontuella tarkoitetaan sitä, että viranomainen (valtio tai alue- tai paikallisviranomainen) tukee tiettyä yritystä tai tuotetta myöntämällä sille julkista rahoitusta. Tällaista tukea saava yritys saa etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden. Euroopan unionin lainsäädäntö on myös Suomea sitovaa lainsäädäntöä.

 

Tässä kyseisessä tapauksessa viranomainen (Hyvinkään kaupunki) tukee yksipuolisesti yhtä rakennuttajaa ja yhtä hotellioperaattoria. Kysymys on myös jäsenvaltioiden välisestä kaupasta, koska kaikki EU-alueella toimivat rakennuttajat ja hotellioperaattorit voivat osallistua Suomessa tapahtuvaan toimintaan.

 

Tämä valitus ei kohdistu Finex Capitalin ja CapManin eikä Finex Capitalin ja Primehotelsin välisiin sopimuksiin, joista ei valitusoikeutta olekaan. Tämän valituksen tekeminen ei millään muotoa estä näitä tahoja tekemästä hotellikiinteistön kauppaa ja hotellin vuokrasopimusta.

 

 

Hyvinkäällä 23.5.2016

 

Olli Savela, Hyvinkää

Jukka Nieminen, Hyvinkää

Henri Turkia, Hyvinkää

Lauri Muistola, Hyvinkää

Juhani Kouhia, Hyvinkää