Hyvinkään kaupunginhallitukselle

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksistä 19.6.2017 § 207 ja 208.Kaupunginhallitus on yllä mainituilla päätöksillä valinnut kehittämisjaoston ja henkilöstöjaoston. Kehittämisjaostoon on valittu 4 miestä ja 1 nainen. Henkilöstöjaostoon on valittu 3 naista ja 1 mies. Nämä valinnat eivät vastaa naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain vaatimuksia. Tässä tapauksessa ei ole myöskään esitetty eikä ole olemassa erityisiä syitä, miksi lain vaatimuksesta voisi poiketa.

Vaadin kaupunginhallitusta muuttamaan jaostojen kokoonpanoa siten, että tasa-arvolain vaatimus täyttyy.

Alla ote Kuntaliiton yleiskirjeestä 24.4.2017:

Tasa-arvolain soveltaminen

Kunnalliset toimielimet

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi

Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja toimikunnassa.”Hyvinkäällä 29.6.2017

Olli Savela

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 HelsinkiKunnallisvalitus Hyvinkään kaupunginhallituksen päätöksestä 21.8.2017 § 243 koskien oikaisuvaatimustani kaupunginhallituksen päätöksiin 19.6.2017 § 207 ja 208

Kaupunginhallitus on päätöksellään 21.8.2017 hylännyt oikaisuvaatimukseni koskien kaupunginhallituksen jaostojen valintaa 19.6.2017. Vaadin hallinto-oikeutta kumoamaan kaupunginhallituksen tekemät jaostojen valinnat ja velvoittamaan Hyvinkään kaupunginhallituksen suorittamaan jaostojen valinnat siten, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Tasa-arvolaki on varsin yksiselitteinen. Lain mukaan ”kunnallisissa … toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Kuntaliiton yleiskirje 24.4.2017 opastaa kuntia seuraavasti:

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja toimikunnassa.”

Kuten kaupunginhallituksen pöytäkirjoista käy ilmi, ei valintapäätöksessä 19.6.2017 (pöytäkirja löytyy netistä) esitetä minkäänlaisia erityisiä syitä sukupuolikiintiöstä luopumiseksi kaupunginhallituksen jaostojen valinnassa. Kaupunginhallituksen kokouksen 21.8.2017 pöytäkirjasta käy ilmi, että esittelijänä toiminut kaupunginjohtaja vetoaa oikaisuvaatimukseni hylkäämisesityksessä näihin erityisiin syihin, mutta ei mitenkään erittele mitä ne olisivat. Itse kokouksessa on sitten keskustelun jälkeen päätökseen lisätty, että erityinen syy olisi kaupunginhallituksen jäsenten asiantuntemus eri tehtäväalueilla. Tätäkään ei mitenkään tarkemmin eritellä tehtyjen valintojen osalta eli ei esitetä, miksi eri jaostoihin valituilla kaupunginhallituksen jäsenillä olisi parempi asiantuntemus juuri kehittämisjaostoon tai henkilöstöjaostoon.

Kaupunginhallitus perustelee valintoja myös sillä, että ”kokonaisuutena kaupunginhallituksen jäsenten vaalissa tasa-arvolain säännökset on huomioitu.” Tällä ei ole mitään tekemistä jaostojen valinnan kanssa, koska jaostoilla on huomattava itsenäinen päätösvalta.

Kaiken kaikkiaan valintaprosessista jää vaikutelma, että tasa-arvolakia on rikottu tietoisesti, jotta jaostoihin saadaan poliittisesti ”sopiva” kokoonpano. Kaupunginhallituksen jäseniltä voi edellyttää, että he ovat tietoisia tasa-arvolain vaatimuksista ja kaupunginhallituksen kokouksissa istuu myös useita juristeja. Kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei ole kuitenkaan tehnyt toisenlaista esitystä asiasta.

Toivon, että hallinto-oikeus käsittelee valitukseni mahdollisimman nopeasti. Kaupunginhallitus haluaa päätöksellään vain pelata aikaa.Hyvinkäällä 28.8.2017

Olli SavelaHelsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 HelsinkiVastaselitys Hyvinkään kaupunginhallituksen lausuntoon 2.10.2017 § 295 koskien allekirjoittaneen valitusta kaupunginhallituksen jaostojen valinnasta

Kaupunginhallitus ei lausunnossaan tuo esille varsinaisesti mitään uutta verrattuna siihen mitä se on lausunut 21.8.2017 §:ssä 243 hylätessään oikaisuvaatimukseni koskien kaupunginhallituksen jaostojen valintaa 19.6.2017. Vaadin edelleen hallinto-oikeutta kumoamaan kaupunginhallituksen tekemät jaostojen valinnat ja velvoittamaan Hyvinkään kaupunginhallituksen suorittamaan jaostojen valinnat siten, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Viittaan siihen, mitä olen valituksessani aiemmin lausunut muun muassa tasa-arvolain vaatimuksista.

Lausunnossaan kaupunginhallitus vetoaa siihen, että ”kaupunginhallitus on kokonaisuutena arvioinut kaupunginhallituksen jäsenten asiantuntemuksen suhteessa hallintosäännössä määriteltyihin jaostojen tehtäväalueisiin”.

Kaupunginhallitus ei edelleenkään erittele, miksi joku tietty kaupunginhallituksen jäsen olisi sen mielestä asiantuntevampi juuri kehittämisjaostoon tai henkilöstöjaostoon, vaikka tällaista erittelyä voi hyvin edellyttää silloin, kun tasa-arvolain säännöksistä poiketaan. Tunnen henkilökohtaisesti kaikki kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet ja voin vakuuttaa, että heillä kaikilla on aivan yhtä hyvä asiantuntemus kumpaan tahansa jaostoon.

Kaupunginhallitus vetoaa myös siihen, että ”Hyvinkään kaupungin hallintosäännön 40 §:n perusteella kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston päättämän asian.” Tämä hallintosäännön määräys koskee myös kaikkia lautakuntia ja muita toimielimiä eikä se ole mikään jaostojen erityispiirre. Sillä ei voi perustella tasa-arvolaista poikkeamista sen enempää jaostojen kuin lautakuntienkaan osalta.

Toivon, että hallinto-oikeus käsittelee asian mahdollisimman nopeasti.Hyvinkäällä 15.10.2017

Olli Savela