Helsingin hallinto-oikeudelle

Kunnallisvalitus Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksistä 10.12.2018, § 100 ja 102Mistä valitetaan?

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.12.2018 § 100 lisätä kaupungin hallintosäännön pykälään 11 seuraavan lauseen: ”Tästä poiketen kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpanoa täydennetään vuoden 2019 alusta vuonna 2021 päättyvän valtuustokauden loppuun asti kahdella lisäjäsenellä ja heidän henkilökohtaisilla varajäsenillä.”

Tämän päätöksen mukaisesti kokouksen §:ssä 102 suoritettiin kahden lisäjäsenen ja heidän varajäsentensä vaali. Valtuusto oli jo kesäkuussa 2017 valinnut lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja heidän varajäsenensä.Mitä vaadimme?

Vaadimme Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan hallintosäännön §:än 11 tehdyn edellä mainitun muutoksen ja sen seurauksena myös kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan jäsenten vaalin.Valituksen perusteet

Kuntalain lähtökohta on, että lautakunnat ja muutkin kunnalliset toimielimet valitaan yhdessä vaalitoimituksessa. Vaikka laissa ei ole tästä suoranaista määräystä, tukevat lain tietyt pykälät tätä näkemystä.

Kuntalaki § 105

Kuntalain §:ssä 105 säädetään suhteellisen vaalin toimittamisesta luottamushenkilöitä valittaessa. Jos kunnallinen toimielin olisi mahdollista valita kahdessa vaiheessa, ei suhteellinen vaali välttämättä tuottaisi samaa tulosta kuin yhdessä vaiheessa toimitettu suhteellinen vaali ja siten suhteellinen vaali menettäisi merkityksensä. Kahdessa osassa toimitetussa suhteellisessa vaalissa valtuuston suurimmat ryhmät voisivat saada yliedustuksen toimielimeen verrattuna tilanteeseen, jossa koko toimielin valitaan yhdessä vaalissa.

Näin kävi myös tässä tapauksessa, jossa kaksi lisäjäsentä tulivat valituiksi kahdesta suurimmasta valtuustoryhmästä. Hyvinkään valtuustossa ovat tällä hetkellä edustettuina seuraavat ryhmät: kokoomus 13 valtuutettua, sosialidemokraatit 12 valtuutettua (vaalituloksen mukaan 14 valtuutettua), vihreät 9 valtuutettua (vaalituloksen mukaan 7 valtuutettua), perussuomalaiset 6 valtuutettua, vasemmistoliitto 4 valtuutettua, keskusta 4 valtuutettua ja kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, yhteensä 51 valtuutettua.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa on nyt täydentämisen jälkeen 4 jäsentä kokoomuksesta, 4 jäsentä sosialidemokraateista, yksi jäsen vihreistä, yksi jäsen perussuomalaisista ja yksi jäsen keskustasta. Toisin sanoen kahdella suurimmalla ryhmällä on yhteensä 8 jäsentä, mutta valtuustossa niillä on 25 valtuutettua. Kaikilla muilla ryhmillä on yhteensä 3 jäsentä, mutta valtuustossa niillä on 26 valtuutettua. Jos lautakunta olisi valittu yhdessä vaalitoimituksessa, lautakunnan kokoonpano olisi luultavasti toisenlainen.

Kuntalaki § 34

Kuntalain §:ssä 34 säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden. Sen mukaan ”erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä”. Toisin sanoen toimielimen yksittäistä jäsentä ei voi erottaa kesken toimikauden. Tällä määräyksellä on haluttu turvata se, että toimielinten kokoonpano myös tällaisessa tapauksessa vastaa valtuuston kokoonpanoa. Muutoinhan olisi mahdollista, että valtuuston enemmistö erottaisi vähemmistönä olevien ryhmien jäseniä yksi kerrallaan ja valitsisi aina tilalle enemmistöryhmään kuuluvan jäsenen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lakkautus

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan täydentämistä perusteltiin sillä, että sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautetaan 1.1.2019 alkaen. Perustelujen mukaan ”sivistystoimen toimialan kulttuuri- ja vapaa-aika palvelualueelle lisätään kunnan vastuulle jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät ja vastuut.”

Todellisuudessa kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan täydentämisellä ei ole mitään tekemistä sosiaali- ja terveyslautakunnan lakkauttamisen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuuluneista tehtävistä kunnan vastuulle jäävät lähinnä työterveyshuolto ja osa työllisyyspalveluista. Kumpikaan niistä ei siirry kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vaan ne siirtyvät konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalle.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan vastuulle on kyllä hallintosääntöön lisätty hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mutta sitä tehtävää lautakunta on toteuttanut tähänkin asti ilman, että siitä on ollut hallintosäännössä mainintaa. Hallintosäännössä ei ole millään lailla konkretisoitu, mitä tehtäviä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle voisi siirtyä sosiaali- ja terveyslautakunnalta eikä mihinkään sellaiseen tarkoitukseen ole myöskään vuoden 2019 talousarviossa varattu määrärahoja.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan täydennysvaalissa lautakuntaan tulivat kyllä valituiksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vaikuttaakin siltä, että lautakunnan täydentäminen oli eräänlainen lohdutuspalkinto lakkautettavan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.Hyvinkäällä 28.12.2018Olli Savela

Juhani Kouhia