Tilastokeskuksen Tieto&trendit -verkkolehti 17.5.2019

Tuloerot globalisaation aikakaudellaMaailmanpankin entisen tutkijan Branko Milanovicin elämäntyönä on ollut tutkia maailmanlaajuisia tuloeroja. Nykyään hän toimii vierailevana professorina City University of New Yorkissa ja tutkijana Luxembourg Income Study Centerissä.

Tuloerot globalisaation aikakaudella ilmestyi vuonna 2016 ja suomeksikin Vastapainon kustantamana jo 2017. Kirja on jäänyt Suomessa aika vähälle keskustelulle, mutta se on edelleen ajankohtainen.

Kirja on varsin kansantajuinen esitys tuloerojen aaltomaisesta kehityksestä, kaventumisesta ja kasvusta historian saatossa. Tilastot ovat tietysti lähtökohta, mutta kuviot ja sanallinen selitys havainnollistavat niitä hyvin.

Milanovic tarkastelee sekä maiden sisäisiä tuloeroja että maiden välisiä tuloeroja, mutta myös yhdistää aineistot maailmanlaajuisten tuloerojen tarkastelemiseksi.

Aikaperspektiiviä kirjassa riittää. Siinä on lyhyt katsaus jopa Rooman valtakunnan tuloerojen kaventumiseen keisarikunnan hajotessa. Myös sosialististen maiden tuloeroja valaistaan. Pääpaino on toki viime vuosikymmenten tuloeroissa. Lopussa Milanovic esittää myös arvailuja tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista.

Milanovicin ja muiden tutkijoiden työn on mahdollistanut tilastoaineistojen huomattava kehittyminen eri maissa etenkin 2000-luvulla. Kansalliset tilastot perustuvat pääosin kotitaloustutkimuksiin, joissa kysytään tuloja, veroja ja kulutusta. Kotitaloustutkimuksiin liittyy myös ongelmia, esimerkiksi rikkaimmat ja köyhät jäävät helposti aliedustetuiksi. Suomessa ja muissa edistyneissä tilastomaissa hyödynnetäänkin rekisteritietoja.

Täysin vertailukelpoisia eri maiden aineistot eivät ole. Nykyään aineistot kattavat jo 120 maata ja yli 90 prosenttia maailman väestöstä. Mikroaineistoja on koottu kansainvälisiin tietokantoihin, joista tunnetuin on Luxembourg Income Study.

Seuraavassa vaiheessa kansalliset tilastot muunnetaan yhteen valuuttaan. Tässä tarvitaan kansainvälistä hintavertailua (International Comparison Program), koska tulojen ostovoima vaihtelee maasta toiseen erilaisen hintatason takia. Hämmentävää on, että tulokset vaihtelevat yllättävänkin paljon sen mukaan, onko käytetty vuoden 2005 vai 2011 hintavertailututkimusta.

Globaalit tuloerot kasvaneet ja kaventuneet

Kirjan kiinnostavinta antia ovat tulosten lisäksi pohdinnat niihin johtaneista tekijöistä. Milanovic lähtee liikkeelle jo aiemmin keskustelua herättäneestä, vuosien 1988 – 2008 kehitystä kuvaavasta ”norsukuviosta”. Sen mukaan tuona 20 vuoden ajanjaksona eniten kasvoivat maailman ”keskiluokan” tulot sekä rikkaimman prosentin tulot. Tuohon ”keskiluokkaan” kuuluvista yhdeksän kymmenestä on aasialaisia, jotka eivät ole omien maidensa rikkaimpia.

Heikoiten tulot kehittyivät maailman köyhimmällä viidellä prosentilla sekä niillä, jotka sijoittuvat maailman tulonjaossa suurin piirtein toiseksi rikkaimpaan desiiliin (kymmenykseen). He koostuvat lähinnä rikkaan maailman alemmasta keskiluokasta.

Milanovic tarkastelee erikseen maailman rikkainta yhtä prosenttia, joka koostuu noin 70 miljoonasta ihmisestä. Vuonna 2008 heistä noin puolet oli yhdysvaltalaisia, kaikkiaan 12 prosenttia yhdysvaltalaisista kuului maailman rikkaimpaan prosenttiin. Japanilaisista siihen kuului 6 prosenttia, norjalaisista 3 prosenttia ja saksalaisista 2 prosenttia, suomalaisista vähemmän.

Kaikkein rikkaimpia Milanovic tarkastelee varallisuus- eikä tulotietojen perusteella käyttäen Forbesin miljardöörilistaa. Milanovic laskee, että hyperrikkaiden lukumäärä ja omaisuus viisinkertaistuivat vuodesta 1987 vuoteen 2013. Samana aikana hyperrikkaiden varallisuus suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen kasvoi vajaasta 3 prosentista yli 6 prosenttiin.

Rahaeliitin kasvu ja globaalin keskiluokan laajentuminen ovat 1980-luvun lopulla alkaneen globalisaation huippukauden kaksi keskeistä kehityskulkua. Toista voi pitää toiveita herättävänä, toista kenties pahaenteisenä”, summaa Milanovic.

Kuznetsin hypoteesista Kuznetsin aaltoihin

Taloustieteilijä Simon Kuznets laati jo 1950-luvulla ns. Kuznetsin hypoteesin. Sen mukaan tuloerot maiden teollistuessa ensin kasvavat ja sitten supistuvat. Milanovic korvaa hypoteesin omalla teoriallaan Kuznetsin aalloista: tuloerot vuoroin kasvavat, vuoroin supistuvat. Hän esittää päätelmiensä tueksi paljon empiiristä aineistoa tuloerojen vaihtelusta aina esiteollisesta ajasta alkaen.

Maiden sisäisiä tuloeroja ovat kaventaneet sekä vahingolliset että suotuisat voimat. Vahingollisia voimia ovat olleet sodat, luonnonkatastrofit ja taudit. Niitä tuskin kukaan toivoo.

Suotuisia voimia taas ovat olleet poliittinen paine (sosialismi ja ammattiliitot), koulutuksen yleistyminen, väestön ikääntyminen (sosiaaliturvan tarve) ja matalaa osaamista suosiva tekniikan kehitys.

Ensimmäinen Kuznetsin aalto kesti kasvavien keskitulojen maissa teollisen vallankumouksen alusta suunnilleen 1980-luvulle. Tuloerot olivat tuolloin huipussaan joskus 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja kääntyivät sen jälkeen laskuun.

Tuloerojen kasvun toinen aalto rikkaissa maissa alkoi vuoden 1980 tienoilla. Milanovic esittää: ”Toinen Kuznetsin aalto muistuttaa monella tavalla ensimmäistä. Tuloerojen kasvu alkoi tälläkin kertaa teknologisesta vallankumouksesta ja globalisaatiosta… Tällä kertaa teknologinen muutos liittyi ennen kaikkea informaatioteknologiaan. Molempien teknologisten vallankumousten seurauksena syntyi ylisuuria voittoja.”

Työvoimaa on siirtynyt teollisuudesta palveluihin, mikä on heikentänyt työntekijöiden järjestäytymistä ja neuvotteluasemaa. ”Jokseenkin itsestään selvästi myös poliittisilla päätöksillä on ollut tuloerojen kasvuun havaittava vaikutus. Eniten ovat vaikuttaneet tuloverotuksen marginaaliveroasteiden alentaminen ja pääomaverotuksen keventäminen.”

Milanovic summaa: ”Tekniikan kehitys ja työvoiman siirtyminen palvelualoille ovat lähes määritelmällisesti osa teknologista vallankumousta, ja globalisaatio on ollut välttämätön edellytys laajempien tuotantoverkostojen kehittymiselle ja tuotantokustannusten laskulle. Politiikka taas on ollut ”endogeeninen” vastaus globalisaatioon eli pääoman liikkuvuuteen, mikä näkyy selvimmin pääomaverotuksen keventämisessä.”

Milanovic erittelee myös sitä, mitkä suotuisat voimat voisivat kääntää tuloerot laskuun rikkaissa maissa.

Globaalit tuloerot kasvoivat Milanovicin mukaan teollistumisen alusta alkaen. Huipussaan ne olivat joskus vuoden 1970 ja 1990-luvun alkupuolen välillä. Sen jälkeen Kiinan (ja hieman myöhemmin myös Intian) nousu ensin pysäytti tuloerojen kasvun ja on 2000-luvulla alkanut kaventaa globaaleja tuloeroja.

Voiko tulevaisuutta ennustaa?

Tulevaisuuden ennustamisesta Milanovic viisaasti varoittaa, mutta pohtii kuitenkin mahdollisia kehityskulkuja. Kiinan sisäiset tuloerot ovat kasvaneet, mutta ovat ilmeisesti jo saavuttaneet huippunsa. Yhdysvaltojen sisäisten tuloerojen hän sen sijaan ei usko kääntyvän laskuun muun muassa sen takia, että rikkailla on entistä enemmän vaikutusvaltaa politiikassa.

Aasian kasvun hän ennakoi jatkuvan rikkaita maita nopeampana, mikä kaventaa globaaleja tuloeroja.

Milanovic pohtii, miten tuloerot rikkaissa maissa kaventuisivat. Hän pitää pääomaverotuksen nostamista hankalana globalisaation oloissa ilman eri maiden yhteistyötä. Toisaalta hän kuitenkin ehdottaa varallisuuserojen tasoittamista ja viittaa siinä yhteydessä Pikettyn esittämään korkeaan perintöveroon. Milanovic tuntuu luottavan myös lisääntyvään koulutukseen ihmisten lähtökohtaerojen tasoittajana.

Milanovic miettii myös siirtolaisuutta keinona pienentää globaaleja tuloeroja. Globalisaatio on merkinnyt pääomien, tavaroiden ja pääomien vapaata liikkumista, mutta ei ihmisten vapaata liikkumista. Hän päätyy siihen, että pitäisi sallia nykyistä suurempi siirtolaisuus, mutta samalla laillistaa vierastyöläisten lievästi eriarvoinen kohtelu. Tämä herättää varmasti keskustelua. Kuka saa hyödyn esimerkiksi palkkojen ja työehtojen polkemisesta? Kaventuvatko tuloerot?

Tulevaisuutta pohtiessaan hän ei unohda ilmastonmuutosta. ”Ihmisten tulojen kasvattaminen on kannatettava tavoite, mutta sitä pitää tasapainottaa varmistamalla, että tulojen kasvu tapahtuu ekologisesti kestävästi. Periaatteessa rikkaiden pitäisi tehdä suurimmat uhraukset. Jos ekologinen tasapaino häiriintyy, kun nykyisten köyhien elintaso nousee… kasvua pitää rajoittaa rikkaissa maissa.” Tämän enempää hän ei aiheeseen puutu.

Lopuksi hän vastaa kysymykseen: katoaako eriarvoisuus globalisaation jatkuessa? ”Ei. Globalisaation hyödyt eivät jakaannu tasaisesti.”Olli Savela
Kirjoittaja on Tilastokeskuksesta eläkkeelle jäänyt yliaktuaari